Algemene Voorwaarden – Jaap Eden IJsbaan

Wij benadrukken dat er op eigen risico geschaatst wordt.

Voor het evenement zijn de algemene voorwaarden van de Jaap Eden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten, horeca en clinics gegeven op Jaap Eden IJsbaan. Jaap Eden IJsbaan is de handelsnaam van de Stichting IJscomplex Jaap Eden, gevestigd te Amsterdam aan de Radioweg 64 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KVK nummer 41204870.

1. Inschrijving / deelname
Als je deelneemt aan een activiteit vraag je een overeenkomst aan bij Jaap Eden IJsbaan door een mail te sturen naar sales@jaapeden.nl of door middel van telefonisch contact. Binnen 2 werkdagen ontvang je de offerte op het opgegeven e-mail adres of per post. Met de aanvraag van de offerte zal er automatisch een optie geplaatst worden op de gekozen activiteit, dag en tijdstip. Indien er andere gegadigden zich melden voor de activiteit, dag of tijdstip verzoeken wij vriendelijk om binnen 48 uur te beslissen of de genomen optie omgezet kan worden in een definitieve boeking of dat deze komt te vervallen.

De overeenkomst is gesloten na ondertekening van de offerte. De overeenkomst geldt voor de duur van de activiteit of cursus dan wel voor het lopende seizoen. De getekende overeenkomst kan tot 5 werkdagen voor het evenement gewijzigd worden. Indien de overeenkomst niet binnen de termijn van 5 werkdagen gewijzigd wordt zal het aantal deelnemers waarop de overeenkomst is gesloten in rekening gebracht worden. Indien er meer deelnemers blijken te zijn op de dag zelf dan zal dat aantal in rekening gebracht worden. Het extra inzetten van instructeurs is dan helaas niet meer mogelijk.

2. Toegangsbewijs
Voorafgaand aan de activiteit zal aan elke deelnemer een toegangsbewijs verstrekt worden door de caissière. Bij de kassa zullen de deelnemers ook geturfd worden.

3. Overige bepalingen
De groepsgrootte en aantal in te zetten schaatsinstructeurs wordt door Jaap Eden IJsbaan in overleg met de schaatsschool bepaald. Voor schaats clinics geldt een maximum van 15 deelnemers per instructeur, voor curling clinics en ijshockeyclinics geldt een maximum van 20 deelnemers per instructeur.

Voor ijshockeyclinics en curling clinics geldt een minimum van 12 deelnemers per clinic, voor schaats clinics geldt een minimum van 8 deelnemers per clinic. Indien er minder deelnemers zijn dan worden de kosten voor het minimale aantal deelnemers in rekening gebracht.

Jaap Eden IJsbaan behoudt zich het recht voor programmawijzigingen door te voeren. Je wordt hierover tijdig, uiterlijk twee weken voorafgaande aan het moment van wijzigen, geïnformeerd.

Bij grote drukte en/of onvoorziene (weers)omstandigheden behoudt de Jaap Eden IJsbaan zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of een accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.

4. Veiligheid en huisregels
Wees je ervan bewust dat er aan sportuitoefening risico’s zijn verbonden. Om aan iedereen schaatsplezier te kunnen bieden, moeten we ons houden aan de huisregels. Deze huisregels zijn gepubliceerd op de website van Jaap Eden IJsbaan en op de tekstborden bij de ingang van de ijsbaan.

5. Aansprakelijkheid
Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van je persoonlijke eigendommen tijdens verblijf in en/of gebruik van de ijsbaan en bijbehorende faciliteiten.

Het gebruik van de kunstijsbaan en of ijshal + de bijbehorende faciliteiten is op eigen risico. Jaap Eden IJsbaan is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de deelnemer van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met of het gebruik van de ijsbaan, bijbehorende faciliteiten of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan, behoudens opzet en grove schuld van Jaap Eden IJsbaan.

Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan Jaap Eden IJsbaan, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.

6. Betaling 
Na afloop van het evenement zal er een factuur verstuurd worden naar het opgegeven e-mailadres. Facturatie geschied per e-mail. Indien er kostenplaatsen en of speciale vermeldingen op de factuur moeten staan zal dat voorafgaand aan de activiteit  kenbaar gemaakt moeten worden per e-mail via sales@jaapeden.nl.

Indien er wijzigingen aan de factuur moeten worden gemaakt nadat de factuur reeds verzonden is zijn wij genoodzaakt om € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen.

7. Annuleringsregeling, beëindiging deelneming en restitutie
Annulering of het wijzigen van het aantal deelnemers is mogelijk tot 5 werkdagen voor het evenement. Indien annulering of wijzigingen pas later kenbaar wordt gemaakt dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

8. Rechts- en forumkeuze
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een met Jaap Eden IJsbaan gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.